سه شنبه 23 مهر 1398   07:30:46
ثبت نام اساتید و محققین

اطلاعات فردی
* نام * نام خانوادگی * مسئولیت
* نشانی محل کار
تلفن محل کار دورنگار تلفن همره
* نشانی منزل
پست الکترونیک
ويرايش حذف

لطفا آخرین مدارج تحصیلی حوزوی و یا دانشگاهی خود را مرقوم فرمایید.
* درجه تحصیلی حوزوی یا دانشگاهی * رشته و گرایش تحصیلی
* سال اخذ مدرک * حوزه یا دانشگاه محل تحصیل
ويرايش حذف

لطفا 3 مورد از جایگاههای اجتماعی و یا مسئولیت هایی که تاکنون داشته اید، به ترتیب مرقوم فرمایید.
* عنوان
* سال شروع سال پایان
توضیحات
ويرايش حذف

لطفا 3 مورد از تالیفات خود را مرقوم فرمایید.
* عنوان
* سال انتشار * تعداد چاپ
* تیراژ آخرین چاپ * نام انتشارات
ويرايش حذف

لطفا مشخصات 3 فرد شاخصی که از جنابعالی شناخت کافی دارند را مرقوم فرمایید.
نام نام خانوادگی
جایگاه اجتماعی یا مسئولیت نسبت خانوادگی یا آشنایی
تلفن ثابت تلفن همراه
نشانی محل کار یا منزل
لطفا موارد دیگری که در شناخت ما نسبت به جنابعالی موثر است را به اختصار مرقوم فرمایید.
لطفا در صورتیکه طرح خاصی را در راستای پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید بویژه در رابطه با حوزه و روحانیت دارید مرقوم فرمایید.
فایل طرح